Holistisk afgræsning på Tinnetgaard

Holistisk afgræsning på Tinnetgaard

Holistisk betyder Helhed. På Tinnetgaard afgræsser vores køer holistisk, det betyder, at vi tænker på både græs som fødekilde til vores kvæg og græs som organisk blad- og rodmasse som næring og liv til jorden.

Et afgræsningssystem

Ved holistisk afgræsning, afgræsses der intensivt af flere Kreaturer på et mindre areal i kort tid. Hvorefter køerne flyttes til et nyt stykke græs. Herefter får det netop afgræssede areal fred og ro i 25 til 60 dage, før dyrene vender tilbage. Antallet af dage afhænger af græssets genvækst henover året.

Når der afgræsses skal dyrene helst kun bide i den samme græsplante en gang. Græsset må ikke nå at sætte nye skud, før dyrene er flyttet. Er der i perioder et overskud af græs laves der græsballer. Disse bruges som ekstra foder om vinteren.

Holistisk afgræsning giver liv i jorden

På permanente græsmarker og marker der kun sjældent pløjes, forbedres jordens frugtbarhed og jordens evne til at holde på vand, da rodnettet får lov at udvikle sig.

Mikrofloraen i de øverste jordlag kan også bedst lide ikke at blive forstyrret af
jordbearbejdning. Ved et konstant plantedække er jorden altid beskyttet imod direkte sollys, vind og kraftige regnskyl. Gødningen fra køerne, vissent græs og det græs køerne ikke spiser mens de er i indhegningen, bliver trampet ned og hurtigt omsat, når der er en velfungerende mikroflora i de øverste jordlag. Dette sker som et led af det der hedder fotosyntese. Ved at planterne udveksler sukkerstoffer med næringsstoffer i en symbiose med mikroorganismerne. Mikroorganismerne er i stand til at danne varige kulstofforbindelser i form af humus.

Klimavenligt kvægbrug

Et af formålene med Holistisk afgræsning er at få den mest optimale udnyttelse af fotosyntesen. Ved en god udnyttelse af fotosyntesen får man via solens stråler, nyt friskt græs der vokser op over jorden og en stærk roddannelse. Med tiden giver det kulstofindlejring under jorden.

Holistisk afgræsning er forholdsvist nyt i Danmark, men praktiseres flere steder i verden. Holistisk afgræsning bruges f.eks. blandt farmere i USA og Afrika for at undgå ørkendannelse. Amerikanske forskningsresultater viser, at kvæg, der afgræsser efter de holistiske principper frem til slagtning, har en mindre klimabelastning end traditionel afgræsning, da der bindes mere co2 i jorden fra atmosfæren i form af kulstof i forbindelse med fotosyntesen, så det giver en mere klimavenlig oksekødsproduktion.

Flere fordele ved holistisk afgræsning

Drøvtyggernes behov for kulhydrater og protein passer godt sammen med indholdet af næringsstoffer i mere modent græs, som findes på en mark der afgræsses holistisk. Indholdet af protein er typisk for højt i ungt græs, der også mangler struktur og tyggetid.

Samtidig bliver græsmarksparasitternes livscyklus forstyrret af, at der er lange perioder imellem at dyrene opholder sig på det samme areal.

Når der ikke overgræsses og græsset får lov til at udvikle sig, konkurrerer det også bedre mod uønskede plantearter i på marken.

Vi kommer tæt på vores dyr, der søger hen imod os, hver gang vi er i marken for at tilse og flytte dem.

Holistisk afgræsning - vi kommer tæt på vores dyr

*Reference: Paige L. Stanley m.fl. Agricultural Systems s 249-258