Tinnetgaard

Til Kommunerne

Tinnetgaard er en integreret bo- og erhvervsskole, der skaber meningsfuld udvikling gennem en helhedsorienteret tilgang, hvor uddannelse, botræning og erhverv integreres.

Målgruppe
 • Unge over 17 år af begge køn, der karakteriseres ved deres sårbare position i samfundet.
 • Unge, der er bogligt svage, følelsesmæssigt påvirkede eller sent udviklede og som har behov for et integreret program, der kombinerer bosted og jobtræning.
 • Unge med skolemæssige problemer, herunder faglige indlæringsvanskeligheder og tilpasningsproblemer.
 • Unge, som af sociale eller faglige årsager ikke kan drage fordel af eksisterende uddannelses- og beskæftigelsestilbud.
 • Unge, der kræver ekstra tid, støtte og omhyggelig vejledning for at opnå deres fulde potentiale.
 • Unge i den “grå zone”, hvilket betyder, at de ikke passer præcist ind i specialomsorgen, men heller ikke ville kunne klare sig uden støtte fra samfundet.
 • Unge med ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Autisme samt udviklings og personlighedsforstyrrelser

Tilbuddet er godkendt som bosted af det Sociale Tilsyn efter Serviceloven §85, §107, §108a, og er opdelt i 4 afdelinger ud fra geografisk placering.

 • Barnets lov §43
 • SEL § 76 (efterværn)
 • SEL § 85 Socialpædagogisk støtte
 • SEL §103 Beskyttet beskæftigelse
 • SEL §104 Samværs- og aktivitetstilbud
 • SEL §107 Døgnophold – midlertidigt botilbud
 • SEL §108a Døgnophold  – midlertidigt botilbud
 • STU – særlig tilrettelagt uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, lov nr. 564 af 6. juni 2007. – Her optages også dagelever.
 • Erhvervs- og jobafklaring i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • Vejledning og afklaringsforløb (§ 91 stk. 1 nr. 1 LAB Loven)
 • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb (§ 91 stk. 1 nr. 2 LAB Loven)
 • Ordinært uddannelsesforløb (§ 91 stk. 1 nr. 2 LAB Loven)
 • Virksomhedspraktik (§ 57 LAB Loven)
 • Vejledning på timebasis kr. 495,- til kr. 750,-

Det er væsentligt at notere, at Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole fungerer som en integreret enhed, hvor elever kun kan deltage, når der foreligger en samlet aftale om både bodel og skole/beskæftigelsesprogram. For mere information om dette, bedes du sende os en mail til info@tinnetgaard.dk eller hovedtelefonen 76709191.

I botilbuddet forventes den unge at betale 2.900,- DKK for logi, og 1.500,- DKK til kost om måneden, gældende fra den 1. januar 2024.

Det skal bemærkes i overensstemmelse med Retsikkerhedsloven, § 9, stk. 6, at økonomiske forpligtelser og opfølgning skal fortsætte fra elevens hjemkommune i den periode, hvor optrænings- og revalideringsforløbet gennemføres, medmindre der foreligger overbevisende grunde til at ændre dette forhold.

Gældende takster fremgår af tilbudsportalen, og alternativt kan ringes til kontoret for oplysninger om dette.
Opholdet på Tinnetgaard indebærer en månedlig grundydelse, og der kan være ekstra omkostninger forbundet med særlige indsatser.

Når en ung oplever psykosociale udfordringer, der går ud over det, der normalt er omfattet af standardtaksten, indgås specifikke aftaler om disse indsatser. Disse aftaler udarbejdes i samarbejde mellem betalingskommunen, den unge og Tinnetgaard.

Det er værd at bemærke, at et ophold på Tinnetgaard er et holistisk pædagogisk tilbud, der omfatter både bosted og skræddersyede uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer. De sociale støtteforanstaltninger og træning i forbindelse med bostedstræningen følger Serviceloven og er derfor underlagt godkendelsesprocedurer som beskrevet i serviceloven og på tilbudsportalen.

Arbejds- og uddannelsesaspekterne er omfattet af aktivloven og udgør en del af rehabiliteringsforanstaltningerne. Elevens økonomiske grundlag fastsættes i overensstemmelse med de gældende regler for personlige ydelser.

 • Vores afgørende princip er at opretholde frivillighedens karakter. Det er af stor betydning, at de unge aktivt vælger at tilknytte sig Tinnetgaard og oplever meningsfuldhed i deres deltagelse.
 • Det er vores målsætning, at de unge kan afgive et velovervejet ja til at indgå i et samarbejde. Vi anerkender, at unge i vores målgruppe kan opleve vanskeligheder ved at formulere deres egne behov.
 • Inden indskrivning, skal den unge i en uges gratis praktikophold på Tinnetgaard. Dette praktikophold giver den unge mulighed for at fornemme Tinnetgaard og vores arbejdsmetoder.
 • Optagelse er åben hele året, og Tinnetgaard har løbende indtag fra alle landets kommuner.
 • Vi byder altid velkommen til uforpligtende og afklarende besøg på Tinnetgaard.
 • Der forventes, at henvisende kommuner returnerer et udfyldt visitationsskema og relevante sagsakter til Tinnetgaard.
 • Før den endelige optagelse afholdes altid et visitationsmøde med deltagelse af eleven, eventuelt pårørende/kontaktperson og henvisende kommune.
 • Endelig optagelse forudsætter godkendelse fra henvisende kommune samt underskrivelse af indskrivningskontrakt fra eleven.
 • Ved indskrivningen forventes eleven at medbringe nødvendigt udstyr og beklædning.

Nedenfor finder du tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd, som indeholder vigtige oplysninger om vores arbejde og forholdene på Tinnetgaard.

Rapporten giver indblik i evalueringen af vores institution og de områder, der er blevet vurderet af tilsynet. Derfor sætter vi også stor ære i vores flotte tilsynsrapporter.

socialtilsyn-syd