Tinnetgaard

Til Kommunerne

Tinnetgaard er en integreret bo- og erhvervsskole, der skaber meningsfuld udvikling gennem en helhedsorienteret tilgang, hvor uddannelse, botræning og erhverv integreres.

Målgruppe
 • Unge over 17 år af begge køn, der karakteriseres ved deres sårbare position i samfundet.
 • Unge, der er bogligt svage, følelsesmæssigt påvirkede eller sent udviklede og som har behov for et integreret program, der kombinerer bosted og jobtræning.
 • Unge med skolemæssige problemer, herunder faglige indlæringsvanskeligheder og tilpasningsproblemer.
 • Unge, som af sociale eller faglige årsager ikke kan drage fordel af eksisterende uddannelses- og beskæftigelsestilbud.
 • Unge, der kræver ekstra tid, støtte og omhyggelig vejledning for at opnå deres fulde potentiale.
 • Unge i den “grå zone”, hvilket betyder, at de ikke passer præcist ind i specialomsorgen, men heller ikke ville kunne klare sig uden støtte fra samfundet.
 • Unge med lettere tilfælde af ADHD, Aspergers syndrom og Tourettes syndrom.
 • Behandlingskrævende unge: Vores målgruppe inkluderer ikke unge, der kræver omfattende behandling.
 • Vidtgående fysiske/psykiske handicap: Vi optager ikke unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicaps.
 • Unge med misbrugsproblemer: Vi er ikke udstyret til at håndtere unge med misbrugsproblemer.
 • Kriminelle eller voldelige unge: Vi henvender os ikke til unge, der skal anbringes på grund af kriminalitet eller vold.

Vi ønsker at understrege, at vi er stolte af at kunne byde elever velkommen fra samtlige af landets kommuner, og vi bestræber os på at gøre dette så tilgængeligt som muligt ved at tilbyde optagelse hele året rundt.

Tilbuddet er godkendt af det Sociale Tilsyn Serviceloven §661 of § 107 og godkendt som botilbud.
Ud over § 107 støtte er der mulighed for at indskrive bodelen i henhold til Serviceloven § 85, LAB, Ressourceforløb §103.

 • STU – særlig tilrettelagt uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, lov nr. 564 af 6. juni 2007. Her optages også dagelever.
 • Erhvervs- og jobafklaring i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Beskyttet beskæftigelse, Serviceloven § 103 – se Tilbudsportalen.

Der optages løbende elever over hele året. De fleste starter i juli eller august måned.

Det er væsentligt at anerkende, at Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole fungerer som en integreret enhed, hvor elever kun kan deltage, når der foreligger en samlet aftale om både bosted og skole-/beskæftigelsesprogram som én samlet pakke. Dette indebærer, at der etableres en overordnet kontrakt, der fastlægger en fælles start- og slutdato for både bosteds- og skole-/beskæftigelsesdelen. Du kan finde mere information i kontraktudkastet.

For kost og logi forventes den unge at betale 1.400,- DKK i husleje og 1.500,- DKK til kost om måneden, gældende fra den 1. januar 2022.

Det skal bemærkes i overensstemmelse med Retsikkerhedsloven, § 9, stk. 6, at økonomiske forpligtelser og opfølgning skal fortsætte fra elevens hjemkommune i den periode, hvor optrænings- og revalideringsforløbet gennemføres, medmindre der foreligger overbevisende grunde til at ændre dette forhold.

Takster pr. måned – ring til kontoret for gældende pris eller gå på tilbudsportalen!

STU / Jobtræning / § 103
Vejledning og afklaringsforløb (§ 91 stk. 1 nr. 1 LAB Loven)
Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb (§ 91 stk. 1 nr. 2 LAB Loven)
Ordinær uddannelsesforløb (§ 91 stk. 1 nr. 2 LAB Loven)
Virksomhedspraktik (§ 57 LAB Loven)
Vejledning SEL § 107
Vejledning i egen bolig
Personlig støtte SEL § 85
Vejledning på timebasis kr. 480,- kr.
SEL § 66 stk. 1 nr. 5 (17 til 18 årige)
SEL § 76 (efterværn)

Opholdet på Tinnetgaard indebærer en månedlig grundydelse, og der kan være ekstra omkostninger forbundet med særlige indsatser.

Når en ung oplever psykosociale udfordringer, der går ud over det, der normalt er omfattet af standardtaksten, indgås specifikke aftaler om disse indsatser. Disse aftaler udarbejdes i samarbejde mellem betalingskommunen, den unge og Tinnetgaard.

Det er værd at bemærke, at et ophold på Tinnetgaard er et holistisk pædagogisk tilbud, der omfatter både bostedstræningsforløb og skræddersyede uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer. De sociale støtteforanstaltninger og træning i forbindelse med bostedstræningen følger Serviceloven og er derfor underlagt godkendelsesprocedurer som beskrevet i § 107 og på tilbudsportalen.

Arbejds- og uddannelsesaspekterne er omfattet af aktivloven og udgør en del af rehabiliteringsforanstaltningerne. Elevens økonomiske grundlag fastsættes i overensstemmelse med de gældende regler for personlige ydelser.

 • Vores afgørende princip er at opretholde frivillighedens karakter. Det er af stor betydning, at de unge aktivt vælger at tilknytte sig Tinnetgaard og oplever meningsfuldhed i deres deltagelse.
 • Det er vores målsætning, at de unge kan afgive et velovervejet ja til at indgå i et givtigt samarbejde. Vi anerkender, at unge i vores målgruppe/aldersgruppe kan opleve vanskeligheder ved at formulere deres egne behov.
 • Derfor kræver det, før en aftale indgås, at eleven gennemgår mindst en uges praktikophold på Tinnetgaard. Dette praktikophold giver eleven mulighed for at personligt erfare og forstå sammenhængen mellem vores udsagn og vores handlinger.
 • Optagelse er åben hele året og modtages fra alle landets kommuner.
 • Vi byder altid velkommen til uforpligtende og afklarende besøg på Tinnetgaard.
 • Der forventes, at henvisende kommuner returnerer et udfyldt visitationsskema og relevante sagsakter til Tinnetgaard.
 • Før den endelige optagelse afholdes altid et visitationsmøde med deltagelse af eleven, eventuelt pårørende/kontaktperson og henvisende kommune.
 • Endelig optagelse forudsætter godkendelse fra henvisende kommune samt underskrivelse af indskrivningskontrakt fra eleven.
 • Ved indskrivningen forventes eleven at medbringe nødvendigt udstyr og beklædning.

Nedenfor finder du tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd, som indeholder vigtige oplysninger om vores arbejde og forholdene på Tinnetgaard. Rapporten giver indblik i evalueringen af vores institution og de områder, der er blevet vurderet af tilsynet.

socialtilsyn-syd
Indkøbskurv